Diocèse de Matadi

Dimanche des rameaux 2021 a nduizi 15

NDUIZI : Célébration du Dimanche des rameaux par l'Administrateur Apostolique

Ce matin, l'administrateur apodtolique de Matadi, Mgr André-Giraud PINDI a présidé personnellement la solennité du dimanche des rameaux à la sous-paroisse de Nduizi. "Que ce rameau que vous tenez à la main soit le signe du Christ qui entre dans vos coeurs et dans vos maisons pour vous purifier. Aussi, a-t-il exhorté l'assistance à remettre entre les mains de Jésus ses peines, ses souffrances et ses épreuves".

Homélie

Messe des Rameaux

Pro-paroisse de Nduizi

28 mars 2021.

Bampangi zame za nzolua

Yenge

Zola

Wunu kiaki ngiena ye kiese mu sambila ye beno kintuadi, beno bakristo ba diocèse dyeto luena kuaku ku Pro-paroisse dya Nduizi. Mbote zeno zi tukidi kua Ngang’eto a Mbuta Daniel Nlandu, yandi walombele kua Santu Papa François, ka vunda fioti mu salu kya yala diocèse dyeto dya Matadi. Kansi wena kaka Ngang’a Mbuta.

Lumbu kyaki kya mandalala, i lumbu kya nsuasuani beni mu luzingu lua ki mukristo kyeto. Kadi kyena lumbu kya kyese ye mpe lumbu kya kyadi. Kyaki lumbu kaka kiakimosi ki tulanga vamosi kyese ye kyadi.

Kyese kya nkotolo a Mfumu eto Yezo Kristu ku Yeruzalemi. N’kembo kua n’kangu wa yamba Yezo mu mbanz’awu. Kyese kiokio kiena bonso sinsu kya kyese kifwete kala ye mukristu vo Yezo Kristu kotele mu luzingu luame. Kadi nkota ya Yezo mu luzingu luame yena bonso ngyantikulu ya uveledi lua zingu kyame.

Bu ka finama ku mbanza Yeruzalemi Yezo wadila. Yandi vo : « E ngwe kyadi, kala vo mu lumbu kyaki, ngeye mpe bakisi lutumu lwame lwa ngemba ! Kansi nkatu kuandi… Se tadi, bilumbu bya kyadi bina kwiza mu ngeye, ye mbeni zaku si bakuzyunga mu kunwanisa… ka bena sisa tadi va ntandu a tadi ko, kadi natngu yizi kubumina Nzambi, kwa zolele yo zaya ko » (Lc 19, 42-44). Idina tu fwete zaya vo nkota ya Mfumu eto Yezo Kristo ka yena bonso nzietolo ya mpamba ko. Kansi bonso ntele, i sinsu kya velelesa mbanza yoyo.

I dina mpe, bu ka kota wele muna Tempelo, kudidi nin’kiti. Yandi vo : « Nzo ame i nzo ya sambu, kansi beno lukitudi yo swamunu kya mivi » (Lc 19, 46). Ye tu zeyo bonso kazayisa Santu Polo : « Ka luzeye dyo ko vo : nitu eno, i Tempelo dya Mwand’a Velela, una mu beno, u lwatambudi kwa Nzambi… I kuma, bika, lwakembelanga Nzambi mu nitu zeno » (1 Co 6, 19).

Mu diambu dina mvovele vo : nkota yoyo tueti kembela ya Yezo Kristo ku Yeruzalemi yena kyeleka mu diambu beto ntambudilu ya Yezo Kristo mu luzingu lueto mpasi vo luzingu lolo lua soba, tua soba nkadilu, tua soba mavangu mu kala bakristo ba kyeleka.

Lumingu lualu lua mandalala, i lumbu mpe tusungamenanga mpasi za Mfumu eto Yezo Kristo. Kadi Yeruzalemi i mbanza ya mpasi. I sinsu vo salu kya sadila Nzambi salu kya mpasi, salu kya longa malongi ma Nzambi salu kya mpasi, salu kya kala m’pelo salu kya mpasi. Yezo wa vova wo : « Yeruzalem, Yeruzalem, ngeye uvondanga bangunza, ye utubanga matadikwa ntumya zame, nkumbu za yingi yazola kutakesa bana baku, bonso nsusu ya n’kento ikutakesanga bana bandi ku nsi a mave mandi ! Kansi ngeye Yeruzalem kuzolanga bo ko ! Ka dyambu kwandi ko ! » (Mt 23, 37-38).

Buka kotele ku mbanza yoyo, Yezo zeye vo mu kuenda kena ku mpasi ye lufwa. Kansi lufwa luandi watambula lo mu kutuvuluza, mu ndoloka ya masumu meto.

Beto bakristo mpe tu monanga mpasi za mpila mu mpila mu luzingu lueto : mpasi za nitu, mpasi za kondua kua salu, mpasi za kondua kua mbongo, mpasi za kondua kua kyese mu longo, muna nzo, mpasi za lufwa… mpasi zeto zawonso tu fwete zo tambika kwa Mfumu eto Yezo Kristo, kadi yandi wa kivana, wa kiyekola mu diambu dya beto.

Yezo kayiza katula mpasi ko. Kala mukristu ka kondua kua mpasi mu luzingu ko. Kala mukristu isa vo tûla muna moko ma Mfumu Nzambi mpasi zame zawonso, mambu mame mawonso, luzingu lwame lwa wonso. Bonso Mfumu Yezo kavova : « Lwiza kwa mono, beno bawonso luna mpasi ye luna ba lebakana, ye mono si yakuluvundisa » (Mt 11, 28).

Bika Nzambi a Mpungu kasambula Pro Paroisse dyeto dya Nduizi

Bika Nzambi a Mpungu kasambula Diocèse dyeto dya Matadi.

Amen !

André Giraud PINDI

Administrateur Apostolique

Images

Partagez le contenu ci-dessus avec vos proches. 

Diocèse rameaux Messe nduizi

Ajouter un commentaire